Skip to content

Prideľovateľ kapacity

Naša spoločnosť je samostatným prideľovateľom kapacity v zmysle zákona č. 266/1994 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov, t. j. samostatne zabezpečuje výkon hlavných činností pre prevádzkovateľa dráhy, ktorý zároveň prevádzkuje železničnú dopravu na dráhe, ktorá neslúži výlučne na zabezpečenie prevádzky dráhy. Hlavnými činnosťami sú činnosti súvisiace s dojednávaním a výpočtom ceny a výberom úhrady za použitie dráhy, prideľovaním kapacity dráhy a v prípade celoštátnej alebo regionálnej dráhy aj s vypracovaním výkazu o dráhe. Pridelením kapacity dráhy sa rozumie činnosť umožňujúca využitie tej časti celkovej kapacity dráhy, ktorá je potrebná pre požadovanú vlakovú trasu. Kapacita trate znamená využiteľnú kapacitu železnice, ktorá umožňuje plánovanie požadovaných vlakových trás na určitom úseku železnice počas určitého obdobia.

Od 12. decembra 2021 prideľujeme kapacitu na regionálnej železnici prevádzkovanej spoločnosťou KŽC Doprava, s.r.o., pobočka Šenovka. Na tzv. sklárskej trati z Českej Kamenice do Kamenického Šenova je v letnej sezóne pravidelná prevádzka víkendových historických vlakov a vlakov na objednávku.

Od 10. decembra 2023 sme sa stali samostatným prideľovateľom na celoštátnej dráhe prevádzkovanej Českými dráhami, a. s., ktorá zahŕňa celoštátnu dráhu Praha-Vršovice, obvod Praha-Eden-Praha Juh a časti vnútorného obvodu železničných staníc Bohumín, Děčín a Praha Juh.

Informácie o podmienkach prístupu k predmetným železniciam nájdete v príslušnom vyhlásení železnice:

Podmienky prístupu regionálnej železnice prevádzkovane spoločnosťou KŽC Doprava, s.r.o., odštepný závod Šenovka

Podmienky prístupu celoštátnej železnice prevádzkovane spoločnosťou České dráhy, a.s.