Skip to content

Technológia dopravy

Predmetom dopravnej technológie je spájať na jednej strane potreby železničnej prevádzky, ktoré reprezentované najmä dopytom po preprave cestujúcich a nákladov, s možnosťami a schopnosťami železničnej infraštruktúry na strane druhej. Hlavným cieľom dopravnej technológie je vytvorenie ponuky (ako komplementu k dopytu), ktorá sa nachádza v komplexnom trojuholníku „ponuka – vozidlo – trať“.

Našou filozofiou je systematické plánovanie železničnej siete pre potreby osobnej aj nákladnej železničnej dopravy na základe princípov integrálneho taktového grafikonu. Základy k tomuto prístupu v Českej republike boli položené projektom vedy a výskumu Konfigurácia taktových uzlov v železničnej sieti SR, na ktorého riešení sa zakladatelia spoločnosti v rokoch 2007 až 2009 podieľali.

Pre potreby dopravnej technológie využívame programový balík FBS/iPlan vyvinutý v iRFP.