Skip to content

Modelovanie prepravných vzťahov

Makroskopické dopravné modelovanie je jednou zo základných častí dopravného plánovania. Jeho cieľom je popísať, ako ľudia cestujú, resp. budú cestovať. Jedná sa teda o obor, ktorý nemá za ciel len železničnú dopravu, ale zaoberá sa všeobecne všetkými druhmi dopravy. Základným teoretickým konceptom je tzv. štvorstupňový dopravný model, ktorý sa snaží odpovedať na otázky odkiaľ, kam, ako a kadiaľ ľudia cestujú.
Filozofiou našej spoločnosti je zavádzať do praxe nové, inovatívne postupy a prístupy k makroskopickému dopravnému modelovaniu. Pre svoju inžiniersku činnosť v odbore modelovania prepravných vzťahov využívame predovšetkým softvér VISUM nemeckej spoločnosti PTV.
V rámci svojej činnosti ponúkame tvorbu makroskopických dopravných modelov na podporu rozhodovania o zmenách dopravných systémov verejnej aj individuálnej osobnej dopravy. V rámci projektov železničných stavieb vytvárame tzv. prognózy prepravných vzťahov, ktoré sú podporou pre ekonomické hodnotenie týchto projektov.